લૂગડામાં પાંચશેરી ઘાલીને મારવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લૂગડામાં પાંચશેરી ઘાલીને મારવું

  • 1

    ખૂબ પણ ગુપ્ત મૂઢ માર મારવો.