લૂગડાં ખંખેરવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લૂગડાં ખંખેરવાં

  • 1

    પોતાની પાસે કાંઈ નથી કે પોતાને કાંઈ લેવા દેવા નથી એમ દર્શાવવા લૂગડાં ખંખેરવાં.