ગુજરાતી

માં લંગોટ મારવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: લંગોટ મારવો1લંગોટ મારવો2

લંગોટ મારવો1

 • 1

  કચ્છ ભીડવો.

ગુજરાતી

માં લંગોટ મારવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: લંગોટ મારવો1લંગોટ મારવો2

લંગોટ મારવો2

 • 1

  લંગોટ પહેરવો.

 • 2

  સાધુ કે જોગી થવું.

 • 3

  પાસે હોય તે ઉડાવી દઈ કંગાલ થવું.