ગુજરાતી

માં લટ પાડવીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: લટ પાડવી1લૂંટ પાડવી2

લટ પાડવી1

  • 1

    આંટીના અમુક તારની લટ અલગ બાંધવી.

ગુજરાતી

માં લટ પાડવીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: લટ પાડવી1લૂંટ પાડવી2

લૂંટ પાડવી2

  • 1

    લૂંટવું.