લેટ ફી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લેટ ફી

  • 1

    ટપાલમાં મોકલવા તેના વખતથી મોડો કાગળ નાંખવા માટે લેવાતો વધુ દર કે તે પેટેની ટિકિટ.