ગુજરાતી

માં લડાઈ વેચાતી લેવીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: લડાઈ વેચાતી લેવી1લડાઈ વેચાતી લેવી2

લડાઈ વેચાતી લેવી1

  • 1

    પારકો કજિયો વહોરી લેવો.

ગુજરાતી

માં લડાઈ વેચાતી લેવીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: લડાઈ વેચાતી લેવી1લડાઈ વેચાતી લેવી2

લડાઈ વેચાતી લેવી2

  • 1

    કોઈનું ઉપરાળું લઈ લડવું.

  • 2

    વગર કારણે કજિયો વહોરવો.