લડાઈ વેચાતી લેવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લડાઈ વેચાતી લેવી

  • 1

    પારકો કજિયો વહોરી લેવો.

લડાઈ વેચાતી લેવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લડાઈ વેચાતી લેવી

  • 1

    કોઈનું ઉપરાળું લઈ લડવું.

  • 2

    વગર કારણે કજિયો વહોરવો.