ગુજરાતી

માં લબકા લેવાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: લબકા લેવા1લબૂકા લેવા2

લબકા લેવા1

  • 1

    ફાળ પડવી.

  • 2

    બહુ કળતર થવી.

ગુજરાતી

માં લબકા લેવાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: લબકા લેવા1લબૂકા લેવા2

લબૂકા લેવા2

  • 1

    ગભરાવું.