લાકડાની તરવારે મહિનો ખાવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લાકડાની તરવારે મહિનો ખાવો

  • 1

    ખોટો આડંબર કરી ચલાવ્યે રાખવું.