લાકડામાંય પૈસા મળવાના નથી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લાકડામાંય પૈસા મળવાના નથી

  • 1

    મરશે તોય મળવાના નથી.