લાખસેં વાનાં કરવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લાખસેં વાનાં કરવાં

  • 1

    બહુ બહુ રીતે ઠોક દેવા; શરમિંદું કરી ઘણી રીતે સમજાવવું.