લાખો ફુલાણી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લાખો ફુલાણી

  • 1

    પોતાની શક્તિ વિષે મોટી ડંફાસ મારનારો માણસ.