લાખો વણજારો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લાખો વણજારો

  • 1

    લાખ પોઠ રાખનારો-મોટી વણજારનો ધણી.