લાડવો દાટ્યો હોવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લાડવો દાટ્યો હોવો

  • 1

    ફાયદો મળે તેમ હોવું.