લાલ ઘોડીએ ચડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લાલ ઘોડીએ ચડવું

  • 1

    નશો કરવો.

લાલ ઘોડીએ ચડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લાલ ઘોડીએ ચડવું

  • 1

    દારૂ કે અફીણના કેફમાં હોવું.