ગુજરાતી

માં લાલ ઘોડીએ ચડવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: લાલ ઘોડીએ ચડવું1લાલ ઘોડીએ ચડવું2

લાલ ઘોડીએ ચડવું1

  • 1

    નશો કરવો.

ગુજરાતી

માં લાલ ઘોડીએ ચડવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: લાલ ઘોડીએ ચડવું1લાલ ઘોડીએ ચડવું2

લાલ ઘોડીએ ચડવું2

  • 1

    દારૂ કે અફીણના કેફમાં હોવું.