લીટી દોરતાંય ન આવડયું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લીટી દોરતાંય ન આવડયું

  • 1

    તદ્દન અભણ હોવું.