ગુજરાતી

માં લીધેલની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: લીધેલ1લીધેલું2

લીધેલ1

ભૂતકૃદંત

 • 1

  'લેવું'નું ભૂ૰કૃ૰.

 • 2

  લીધેલ.

ગુજરાતી

માં લીધેલની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: લીધેલ1લીધેલું2

લીધેલું2

ભૂતકૃદંત

 • 1

  'લેવું'નું ભૂ૰કૃ૰.

 • 2

  લીધેલુ.