લીલી વાડી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લીલી વાડી

  • 1

    ખીલતી તરુણ અવસ્થા.

  • 2

    છૈયાંછોકરાંનો વસ્તાર.