લોટ ફાકવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લોટ ફાકવો

  • 1

    ગાંડાની જેમ બકવું.

  • 2

    વિકળતા કે કાયરતા બતાવવી.

  • 3

    સાધન રહિત સ્થિતિ બતાવવી.