લોટ ફાકે છે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લોટ ફાકે છે

  • 1

    જખ મારે છે.

  • 2

    પાસે ખાવાનું નથી.