લોહિયાળું કે લોહીભર્યું મોઢું હોવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લોહિયાળું કે લોહીભર્યું મોઢું હોવું

  • 1

    વહાલા સગાનું મૃત્યુ થયું હોવું.