લોહીનો વેપાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લોહીનો વેપાર

  • 1

    છોકરીઓ વેચવાનો કે વેશ્યાવાડે લઈ જવાનો ધંધો.