લોહી આપવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લોહી આપવું

  • 1

    બીજાનું લોહી માંદાના શરીરમાં નાખવું.

  • 2

    તે માટે પોતાનું લોહી કોઈએ કાઢી આપવું.