વેઉનું દહીં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વેઉનું દહીં

  • 1

    વેઉની વેલનો પાણીમાં ચોળીને કાઢેલો ખડબાં જેવો રસ.