વક્કરનો પિંડ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વક્કરનો પિંડ

  • 1

    હરામનું બાળક.

  • 2

    તોફાની જોરાવર છોકરું.