વખત આવે ત્યારે વાત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વખત આવે ત્યારે વાત

  • 1

    વખત આવશે ત્યારે કહેવા યોગ્ય થશે.