વખાણી ખીચડી દાંતે વળગે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વખાણી ખીચડી દાંતે વળગે

  • 1

    અતિ સ્તુતિ સારી નહીં.