વખારે નાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વખારે નાખવું

લાક્ષણિક
  • 1

    લાક્ષણિક તરત લક્ષ ન આપવું; ફરી ઝટ લક્ષ ઉપર ન આવે તેમ દૂર ધકેલી કાઢવું.