વગસગ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વગસગ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    વગવસીલો; વગ ને વસીલો; મોટાની સાથેનો સંબંધ, તેની ઓથ ને કુમક.

  • 2

    સમાવેશ થાય તેવી જગા; સગવડ (વગસગ લાગવી, વગસગ લગાવવી).

મૂળ

વગ દ્વિર્ભાવ?