વગે પડતું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વગે પડતું

  • 1

    અનુકૂળતા પ્રમાણે.

  • 2

    યુક્તિસર ગોઠવેલું.