વડનાં વાંદરાં ઉતારવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વડનાં વાંદરાં ઉતારવાં

  • 1

    ભારે મુશ્કેલ કામ કરવું.