વડનાં વાંદરાં ઉતારે એવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વડનાં વાંદરાં ઉતારે એવું

  • 1

    મહા તોફાની ને ઉધમાતી.