વેઢે ગણાય એટલું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વેઢે ગણાય એટલું

  • 1

    બહુ જૂજ સંખ્યામાં.