ગુજરાતી

માં વેતર આવવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વેતર આવવું1વેતરે આવવું2

વેતર આવવું1

  • 1

    પશુ-માદાને ગર્ભાધાનનો સમય થવો.

ગુજરાતી

માં વેતર આવવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વેતર આવવું1વેતરે આવવું2

વેતરે આવવું2

  • 1

    પશુ-માદાને ગર્ભાધાનનો સમય થવો.