વેતરે આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વેતરે આવવું

  • 1

    પશુ-માદાને ગર્ભાધાનનો સમય થવો.

વેતર આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વેતર આવવું

  • 1

    પશુ-માદાને ગર્ભાધાનનો સમય થવો.