વેદનો છેડો આવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વેદનો છેડો આવવો

  • 1

    હદ થઈ જવી.