વેદિયું ઢોર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વેદિયું ઢોર

  • 1

    પુસ્તકપંડિત; ભણેલું પણ ગણેલું નહિ.