વ્યાજનું વ્યાજ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વ્યાજનું વ્યાજ

લાક્ષણિક
  • 1

    લાક્ષણિક સંતાનનું સંતાન.