વરસદહાડાનો દહાડો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વરસદહાડાનો દહાડો

  • 1

    વરસમાં એક વાર આવતો દુર્લભ દિવસ.