વર તોરણે આવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વર તોરણે આવવો

  • 1

    વર ચોરી આગળ આવી પહોંચવો.

  • 2

    લાક્ષણિક બહુ ઉતાવળ હોવી.