વેળા વેળાની છાંયડી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વેળા વેળાની છાંયડી

  • 1

    ચડતીપડતી.