ગુજરાતી

માં વેશ કાઢવોની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વેશ કાઢવો1વેશ કાઢવો2વેશ કાઢવો3

વંશ કાઢવો1

 • 1

  કુળનો ઉચ્છેદ કરવો.

ગુજરાતી

માં વેશ કાઢવોની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વેશ કાઢવો1વેશ કાઢવો2વેશ કાઢવો3

વેશ કાઢવો2

 • 1

  અણધાર્યા વંકાઈને ઊભા રહેવું; અણધારી મુશ્કેલી ઊભી કરવી.

ગુજરાતી

માં વેશ કાઢવોની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વેશ કાઢવો1વેશ કાઢવો2વેશ કાઢવો3

વેશ કાઢવો3

 • 1

  પોશાક બદલવો.

 • 2

  વિધવાએ માથાના કેશ ઇ૰ શણગાર કાઢી નાખવો.

 • 3

  વચનભંગ કરવો; વાંકું બોલવું.

ગુજરાતી

માં વેશ કાઢવોની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વેશ કાઢવો1વેશ કાઢવો2વેશ કાઢવો3

વેશ કાઢવો

 • 1

  સ્વાંગ લેવો; -નો સોંગ ધરવો.