વહેમનું ઝાડ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વહેમનું ઝાડ

  • 1

    ઘણું જ વહેમી માણસ.