વહેલ કાઢવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વહેલ કાઢવી

  • 1

    કૂતરાને સારુ એક ગામથી બીજે ગામ લાડવા, રોટલા વગેરે મોકલવાં.