ગુજરાતી

માં વહારે ચડવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વહારે ચડવું1વહારે ચડવું2

વહારે ચડવું1

  • 1

    મદદે દોડવું.

ગુજરાતી

માં વહારે ચડવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વહારે ચડવું1વહારે ચડવું2

વહારે ચડવું2

  • 1

    હઠે ચડવું; રઢ કરવી.