વાઘની બોડમાં હાથ ઘાલવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાઘની બોડમાં હાથ ઘાલવો

  • 1

    જોખમભર્યું સાહસ કરવું.