વાઘ જેટલી આળસ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાઘ જેટલી આળસ

  • 1

    ઘણી જ આળસ.