ગુજરાતી

માં વાછટની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વાછટ1વાછૂટ2વાછંટ3

વાછટ1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પવનથી ઊડેલા વરસાદના છાંટા (વાછટ આવવી).

મૂળ

વાયુ+છાંટ

ગુજરાતી

માં વાછટની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વાછટ1વાછૂટ2વાછંટ3

વાછૂટ2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ગુદા વાટે પવન નીકળવો-પાદવું તે.

મૂળ

વા+છૂટવું

ગુજરાતી

માં વાછટની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વાછટ1વાછૂટ2વાછંટ3

વાછંટ3

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પવનથી ઊડેલા વરસાદના છાંટા (વાછંટ આવવી).

મૂળ

વાયુ+છાંટ