ગુજરાતી

માં વાજતું ગાજતુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વાજતું ગાજતું1વાજતે ગાજતે2

વાજતું ગાજતું1

 • 1

  ધામધૂમથી.

 • 2

  જાહેર રીતે.

ગુજરાતી

માં વાજતું ગાજતુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વાજતું ગાજતું1વાજતે ગાજતે2

વાજતે ગાજતે2

 • 1

  ધામધૂમથી.

 • 2

  જાહેર રીતે.