વાજિત્રશાળા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાજિત્રશાળા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    વાજું વગાડતાં શીખવનારી શાળા.

વાજિંત્રશાળા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાજિંત્રશાળા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    વાજું વગાડતાં શીખવનારી શાળા.