ગુજરાતી

માં વાજિત્રશાળાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વાજિત્રશાળા1વાજિંત્રશાળા2

વાજિત્રશાળા1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    વાજું વગાડતાં શીખવનારી શાળા.

ગુજરાતી

માં વાજિત્રશાળાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વાજિત્રશાળા1વાજિંત્રશાળા2

વાજિંત્રશાળા2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    વાજું વગાડતાં શીખવનારી શાળા.