વાંઝણીને છોકરાં આવવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાંઝણીને છોકરાં આવવાં

  • 1

    હદબહાર વિલંબ થવો.