વાંઝિયાના પાડનું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાંઝિયાના પાડનું

  • 1

    એકનું એક, ઘણું વહાલું.